Toezicht

Pensioenfonds HAIO staat onder toezicht van:

 

 

 

De Nederlandsche Bank (DNB)

 

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Zij controleert of financiële ondernemingen hun afspraken nakomen. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op de financiële markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert of Pensioenfonds HAIO aan de eisen voldoet. Zo controleert DNB bijvoorbeeld:

 

  • de deskundigheid van de bestuursleden
  • hoe het pensioenfonds wordt geleid
  • de pensioenreglementen
  • hoe het pensioenfonds omgaat met waardeoverdrachten

 

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 

Mensen moeten vertrouwen hebben in de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de AFM toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert de kwaliteit van de informatie aan (oud-)deelnemers. Dat doet de AFM op basis van de Pensioenwet. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

 

 

Visitatiecommissie

 

Intern toezicht is onderdeel van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Pensioenfonds HAIO heeft gekozen om hiervoor een visitatiecommissie in het leven te roepen. De visitatiecommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden die door het bestuur zijn benoemd en verzorgt doorlopend het interne toezicht.
Onafhankelijk betekent dat de deskundigen op geen enkele manier betrokken zijn bij het functioneren van het pensioenfonds. De visitatiecommissie beoordeelt het pensioenfonds onder meer op:

 

  • de manier waarop het pensioenfonds wordt bestuurd
  • het gevoerde beleid en de beleidskeuzes
  • hoe het pensioenfonds omgaat met de risico's op de langere termijn

 

In het jaarverslag staan de bevindingen van de visitatiecommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?