Veelgestelde vragen over aansluiten bij SPH

 1. Wat was de aanleiding voor het toekomstonderzoek?
 2. Wanneer gaat dit veranderen?
 3. Waarom is SPH goed voor uw pensioen?
 4. Waarom vroegen we u om lid te worden van de BPV?
 5. Hoeveel kost het lidmaatschap van de BPV?
 6. Wat doet de BPV?
 7. Wat doet SPH?
 8. Wat is er straks geregeld voor u bij SPH?
 9. Hoe bouwt u bij SPH pensioen op?
 10. Hoeveel pensioen bouwt u bij SPH op?
 11. Wat verandert er aan de pensioenpremie die u betaalt?
 12. Waarom gaat het opgebouwde kapitaal niet ook naar SPH?
 13. Wat krijgt u bij de PPI van ABN AMRO pensioenen?
 14. Kunt u nog waardeoverdracht aanvragen?
 15. Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen na de overdracht?
 16. Kunt u bezwaar maken tegen de overdracht aan de PPI?
 17. Wat gebeurt er met pensioenopbouw bij beroepsarbeidsongeschiktheid?
 18. Wat gebeurt er met uw pensioenkapitaal tussen 1 januari en 1 juni 2021?
 19. Waar kunt u terecht voor meer informatie?

 

 Wat was de aanleiding voor het toekomstonderzoek?

Pensioenfonds HAIO is te klein om zelfstandig als pensioenfonds te blijven bestaan. De afgelopen jaren zijn de wettelijke eisen aangescherpt. Deze worden op termijn te zwaar om nog aan te voldoen. Bovendien nemen de kosten toe. Ons doel was om tegen lage kosten een goed pensioen te regelen, zolang u in opleiding bent en nog niet bij een ander pensioenfonds pensioen kunt opbouwen. Ook wilden we zorgen dat u tegen lage kosten verzekerd was van pensioen als u beroepsarbeidsongeschikt werd of van een uitkering voor uw nabestaanden als u komt te overlijden tijdens uw opleiding.
Om ook in de toekomst deze zaken goed voor u te kunnen regelen zijn we (SBOH, Pensioenfonds HAIO, LAD en LOVAH) op zoek gegaan naar een oplossing voor de lange termijn. Aansluiting bij een groot pensioenfonds bleek verstandig. We hebben meerdere pensioenfondsen overwogen. Het pensioenfonds voor de huisartsen, SPH, kwam daarbij als beste uit de bus.

 

Wanneer gaat dit veranderen?

De nieuwe pensioenopbouw voor deelnemers die nu in opleiding zijn, start op 1 januari 2021 bij SPH. Vanaf dat moment bouwt u pensioen op bij SPH in plaats van Pensioenfonds HAIO. Het pensioenkapitaal dat u eerder bij Pensioenfonds HAIO hebt opgebouwd wordt in 2021 overgedragen aan de PPI van ABN AMRO pensioenen. Hiervoor hebben we akkoord gevraagd aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat geldt ook voor het opgebouwde pensioenkapitaal dat oud-deelnemers na afloop van hun opleiding bij ons fonds hebben laten staan en de pensioenkapitalen van arbeidsongeschikte deelnemers. Daarna houdt Pensioenfonds HAIO op te bestaan. We verwachten dat dat uiterlijk september 2021 zal zijn.

 

Waarom is SPH goed voor uw pensioen? 

Bij SPH is uw pensioen in goede handen, ook in de toekomst. SPH is een groot pensioenfonds en kan de lusten en lasten beter verdelen over al zijn deelnemers. 

 

SPH is groot…

Met een vermogen van zo’n € 11 miljard is SPH een groot pensioenfonds. Dat zorgt ervoor dat SPH de schaalgrootte en deskundigheid in huis heeft om ook op de lange termijn succesvol te blijven voortbestaan. Doordat SPH groter is staat het ook sterker ten opzichte van externe partijen, zoals vermogensbeheerders.

 

…maar niet te groot

Hoewel SPH een groot pensioenfonds is, heeft SPH relatief weinig deelnemers. Zo’n 20.000 huisartsen in totaal (inclusief gepensioneerden). De huisartsen in opleiding vormen qua aantal een substantiële groep, die via de beroepspensioenvereniging ook zeggenschap krijgt over de inhoud van de pensioenregeling van SPH. Ook in de toekomst zijn de belangen van de huisartsen in opleiding dus goed geborgd.

 

SPH is financieel gezond

De financiële situatie van SPH is goed. Dat komt door de manier waarop de pensioenregeling van SPH in elkaar zit. De kans is daarom klein dat SPH de pensioenen de komende jaren moet verlagen.

 

Alles automatisch op één plaats

Straks als huisarts bouwt u sowieso pensioen op bij SPH. Daar begint u dus gewoon iets eerder mee. 

 

Waarom vroegen we u om lid te worden van de BPV?

SPH is een pensioenfonds voor en door huisartsen. Het is een verplicht beroepspensioenfonds. Bijna iedereen die in Nederland werkt als huisarts bouwt dus bij dit fonds zijn pensioen op. Er moet genoeg draagvlak zijn onder de deelnemers om het op deze manier te regelen. Dat meten we aan de hand van het percentage deelnemers dat lid is van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV). Bijna 9 van de 10 huisartsen zijn lid van de BPV. Als de huisartsen in opleiding willen aansluiten bij de SPH, moet zeker 60% van hen lid worden van de BPV. Na een oproep in januari 2020 gaf een overgrote meerderheid van de deelnemers van PF HAIO aan dat zij lid wilden worden van de BPV. De BPV heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken. In oktober 2020 is de zogeheten verplichtstelling van SPH gewijzigd, zodat ook huisartsen in opleiding pensioen kunnen opbouwen bij SPH vanaf 1 januari 2021.

 

 

Hoeveel kost het lidmaatschap van de BPV?

Dat is helemaal gratis. Als lid van de BPV krijgt u invloed op uw pensioenregeling en zorgt u ervoor dat u en uw collega’s profiteren van de voordelen van een pensioenregeling bij SPH. 

 

Wat doet de BPV?

De Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) bepaalt de inhoud van de pensioenregeling bij SPH. Huisartsen zorgen samen voor hun pensioen, met een regeling die aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van de beroepsgroep. Alle huisartsen kunnen gratis lid worden van deze vereniging en zo invloed uitoefenen op de inhoud van de pensioenregeling.


De pensioenregeling voor huisartsen is verplicht gesteld. Daarom doen bijna alle huisartsen in Nederland mee. Om te profiteren van de voordelen van een verplichte pensioenregeling moet er voldoende draagvlak zijn onder de deelnemers. Dit wordt gemeten aan de hand van het percentage deelnemers dat lid is van de BPV. Bijna 9 van de 10 huisartsen zijn lid van de BPV. Lees meer over de BPV op de website van SPH.

 

Wat doet SPH?

SPH staat voor Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. SPH is een pensioenfonds van, voor en door huisartsen. SPH is ervan overtuigd dat het nodig is dat huisartsen zich goed voorbereiden op hun financiële toekomst. Omdat ze zelf huisartsen zijn, kunnen zij zich inleven in het professionele leven en de persoonlijke financiën van hun collega’s. Zij luisteren goed naar de wensen en behoeften van collega-huisartsen en spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld van pensioenen. Daarom organiseren huisartsen een eigen pensioenregeling en ondersteunen ze de huisarts met financiële planning, nu en in de toekomst.


SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds. Dit betekent dat vrijwel alle huisartsen in Nederland verplicht zijn om deel te nemen. Daarbij gaat het om zelfstandig gevestigde huisartsen, waarnemers en huisartsen in dienst bij andere huisartsen. Op SPH is dan ook de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) van toepassing.


Een verplichte beroepspensioenregeling moet draagvlak hebben. Daarvoor is de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) opgericht. Door lid te worden van de BPV geven de leden bestaansrecht aan SPH. De BPV is de opdrachtgever van SPH om de pensioenregeling uit te voeren. Met uw lidmaatschap hebt u invloed op uw pensioenregeling straks bij SPH. Meer over SPH en de organisatie van het pensioenfonds leest u hier

 

Wat is er straks geregeld voor u bij SPH?

Pensioen voor uzelf

U bouwt pensioen op voor uzelf. Dat is ouderdomspensioen. Dat krijgt u vanaf uw pensioendatum zolang u leeft. Elk jaar bouwt u een stukje van dat pensioen op. Elk jaar probeert SPH het opgebouwde pensioen te verhogen. (Bij Pensioenfonds HAIO bouwt u een pensioenkapitaal op dat we elk jaar verhogen met rente en rendement. Met dat kapitaal kunt u bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar een pensioen inkopen.)

 

Uitkering voor uw nabestaanden

Daarnaast is er een regeling voor uw partner als u komt te overlijden. Uw partner krijgt een uitkering (partnerpensioen) vanaf het moment dat u overlijdt zolang uw partner leeft. Ook voor uw kinderen is er het nodige geregeld. Dat is het wezenpensioen. (Bij Pensioenfonds HAIO is dit ook geregeld, maar in de vorm van een verzekering zolang u in opleiding bent.)

 

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Net als bij Pensioenfonds HAIO kunt u pensioen blijven opbouwen als u beroepsarbeidsongeschikt raakt als arts. Daarvoor hoeft u dan niets te betalen. 

 

Hoe bouwt u bij SPH pensioen op?

Hoe u pensioen opbouwt, staat in een pensioenregeling. Meer informatie over de pensioenregeling van SPH vindt u op de website van SPH.

 

Hoeveel pensioen bouwt u bij SPH op?

Om u een idee te geven, hebben we hieronder een voorbeeld doorgerekend van hoe u als huisarts in opleiding pensioen zou kunnen opbouwen bij SPH. Daar moeten we een paar kanttekeningen bij plaatsen:

 • de berekening is gemaakt op basis van de cijfers uit 2019.
 • de cijfers gaan alleen over het normpensioen dat u jaarlijks opbouwt. De voorwaardelijke jaarlijkse verhoging van uw pensioen (toeslag/indexatie) komt hier nog bij. Deze toeslag is bij SPH in vergelijking met andere pensioenfondsen relatief hoog en daarom belangrijk voor de uiteindelijke hoogte van uw pensioen.

 

Als we uitgaan van de salarisgegevens uit Cao SBOH:

Jaarsalaris jaar 1: 

€ 3.086 x 12,96 (= 8% vakantiegeld) = € 39.995 

Jaarsalaris jaar 2:

€ 3.214 x 12,96 (= 8% vakantiegeld) = € 41.653

Jaarsalaris jaar 3: 

€ 3.336 x 12,96 (= 8% vakantiegeld) = € 43.235

 

Dan krijgt u bij SPH hiervoor het volgende pensioen 

Normpensioen

Opbouw jaar 1: € 197,-

Opbouw jaar 2: € 208,-

Opbouw jaar 3: € 219,-

Totaal na 3 jaar als huisarts in opleiding: € 624,-*

* Dit is een uitkering, bruto per jaar vanaf uw pensioendatum zolang u leeft.

 

Pensioenopbouw huisarts

Als u straks als huisarts werkt, verandert deze opbouw. De maximale winst uit onderneming voor de pensioenopbouw van een vrijgevestigd huisarts is € 136.155,-. Het maximale normpensioen 2019 is € 880,92. De totale opbouw van een vrijgevestigd huisarts met maximale pensioenopbouw na 3 jaar = 3 x 880,92 = € 2642,76.

 

En bij Pensioenfonds HAIO?

Hier leest u hoe u nu pensioen opbouwt. Het belangrijkste verschil is dat u bij Pensioenfonds HAIO een kapitaal opbouwt waarmee u straks een uitkering kunt regelen. Bij SPH bouwt u direct recht op een levenslange uitkering op.

 

Wat verandert er aan de pensioenpremie die u betaalt?

SBOH gaat meer pensioenpremie betalen. Het percentage voor de werkgever stijgt. Het percentage dat u aan pensioenpremie betaalt over uw salaris, wijzigt niet. Maar u gaat wel pensioen opbouwen (en dus pensioenpremie betalen) over uw diensten en onregelmatigheidstoeslag (ORT). Het gevolg is dat u (iets) meer premie gaat betalen. Afhankelijk van hoeveel ORT u krijgt, gaat het om naar schatting zo’n € 20 à € 30 per jaar.

 

Waarom gaat het opgebouwde kapitaal niet ook naar SPH? 

U hebt bij ons fonds een pensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal kunt u na uw opleiding gebruiken om bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar een pensioen te regelen. Ons fonds keert geen pensioenen uit. De regeling bij de PPI lijkt veel op die van ons fonds.

SPH heeft een andere manier van pensioen opbouwen. Daar krijgt u recht op een pensioenuitkering. Als we alle opgebouwde pensioenkapitalen aan SPH zouden overdragen, moeten we de waarde van uw kapitaal omzetten in een bruto uitkering per jaar als u straks met pensioen gaat.

Bij deze omzetting naar SPH komt veel kijken. De overdracht is daardoor moeilijker en duurder. Bij een overdracht naar de PPI van ABN AMRO pensioenen hebben we die extra kosten niet en blijft er meer geld beschikbaar voor pensioenopbouw.

Bij de PPI kunt u ervoor kiezen om meer risico te nemen met het beleggen van uw pensioenkapitaal en zo de kans op een hoger rendement vergroten. Bijvoorbeeld doordat u meer belegt in aandelen. Bij SPH kan dat niet. We hebben daarom gekozen voor de voor u financieel meest gunstige oplossing. En dat is de PPI.

 

Wat krijgt u bij de PPI van ABN Amro pensioenen?

Ook bij de PPI van ABN AMRO pensioenen is uw pensioenkapitaal in goede handen.

 

Overeenkomsten
Net als ons fonds, beheert de PPI uw pensioenkapitaal. Het berekent een bepaald percentage (0,33%) aan kosten en keert u rendement uit over de beleggingen. Als u met pensioen gaat koopt u van het opgebouwde pensioenkapitaal een uitkering. De hoogte daarvan hangt onder meer af van hoeveel rendement er is behaald met beleggen en hoe hoog de rente op dat moment is.

 

Verschillen
Wat anders is, zijn de verzekeringen:

 • Bij arbeidsongeschiktheid
  Bij ons fonds bent u verzekerd bij beroepsarbeidsongeschiktheid tijdens uw opleiding. Bij de PPI is er geen regeling voor als u arbeidsongeschikt wordt. Deze verzekering hebt u straks via SPH, omdat u daar vanaf 2021 pensioen gaat opbouwen.
 • Bij overlijden
  Bij ons fonds bent u verzekerd bij overlijden. Komt u tijdens uw opleiding te overlijden? Dan krijgen uw nabestaanden een partnerpensioen op basis van het pensioenkapitaal dat u hád kunnen opbouwen als u tot uw pensioen was blijven werken. Dat geldt ook voor SPH, omdat u daar vanaf 1 januari 2021 pensioen gaat opbouwen. Deze regeling is anders dan bij ons fonds. Kijk op de website van SPH voor meer informatie hierover.
  Bij de PPI vervalt het pensioenkapitaal dat u tot uw overlijden hebt opgebouwd aan uw nabestaanden (uw partner of kinderen). Uw nabestaanden moeten van dit kapitaal een levenslange uitkering aankopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hoeft u uw partner niet aan te melden. Uw partner komt hiervoor in aanmerking als u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschep hebt of langer dan 6 maanden samenwoont. De PPI vraagt de gegevens op als dat nodig is.

 

En de risico’s bij het beleggen
Bij de PPI kunt u kiezen tussen een defensief, neutraal of offensief beleggingsprofiel.
Wij beleggen uw pensioenkapitaal voorzichtiger dan de PPI dat straks doet. Oók als u bij de PPI kiest voor het minst risicovolle profiel. De belangrijkste reden voor dit verschil is de looptijd. Ons fonds is er alleen voor pensioenopbouw tijdens de opleiding. Omdat wij beleggen voor alle deelnemers, betekent dit ook dat wij uw pensioenkapitaal voorzichtiger beleggen. De PPI belegt uw pensioen in principe tot uw pensioendatum. Er is dus meer tijd om risico’s te spreiden. Dit risico wordt afgebouwd als u uw pensioendatum nadert.

 

Kunt u nog waardeoverdracht aanvragen?

Ja, na uw opleiding gaat u uit dienst bij SBOH en dan kunt u waardeoverdracht vragen bij uw volgende pensioenfonds. Ook als dat SPH is. Het opgebouwde pensioenkapitaal dat Pensioenfonds HAIO aan de PPI van ABN AMRO pensioenen heeft overgedragen kunt u dan meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar waar u via uw werk pensioen opbouwt. Dit kunt u aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds.

 

Neem dit mee in uw overweging
Het beste moment hiervoor is na de liquidatie van ons fonds. We verwachten dat dat uiterlijk september 2021 zal zijn. Het kan namelijk zijn dat we bij de liquidatie van ons fonds geld overhouden. Als dat zo is, dan verdelen we dat geld. Het wordt dan toegevoegd aan uw pensioenkapitaal bij de overdracht aan de PPI. Draagt u uw pensioenkapitaal vóór dat moment over aan een andere partij? Dan loopt u deze bijdrage mis.

 

Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen na de overdracht? 

Bent u uit dienst bij SBOH? Dan wordt uw totale pensioenkapitaal bij Pensioenfonds HAIO automatisch overgedragen aan de PPI van ABN AMRO pensioenen. Ook als u nu al pensioen opbouwt bij SPH. Wilt u al uw pensioen bij elkaar hebben? Dat kan. Vraag dan waardeoverdracht aan bij uw huidige pensioenfonds of verzekeraar. Dan gaat uw pensioen naar uw nieuwe pensioenfonds en hebt u uw pensioen overzichtelijk bij elkaar. Doe dit alleen als dit gunstig voor u is. Dat ziet u aan de offerte die u ontvangt.

 

Neem dit mee in uw overweging
Het beste moment hiervoor is na de liquidatie van ons fonds. We verwachten dat dat uiterlijk september 2021 zal zijn. Het kan namelijk zijn dat we bij de liquidatie van ons fonds geld overhouden. Dat geld verdelen we over de mensen waarvoor pensioenkapitaal aan de PPI van ABN AMRO pensioenen is overgedragen. Dit zal worden toegevoegd aan het reeds overgedragen pensioenkapitaal. Draagt u uw pensioenkapitaal vóór dat moment over aan een andere partij? Dan loopt u deze bijdrage mis.

 

Kunt u bezwaar maken tegen de overdracht aan de PPI?

U kunt tegen de overdracht van uw pensioenkapitaal geen bezwaar maken. Ons fonds houdt in de loop van 2021 op te bestaan; uw pensioenkapitaal kan niet achterblijven. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of wij de overdracht goed voor u regelen. De overdracht mag pas doorgaan als DNB akkoord is. Wij dienen hiervoor een verzoek in om de waardeoverdracht per 1 juni 2021 te kunnen uitvoeren. 

 

Wat gebeurt er met pensioenopbouw bij beroepsarbeidsongeschiktheid?

U bouwt bij Pensioenfonds HAIO pensioenkapitaal op vanwege uw arbeidsongeschiktheid. Hiervoor hoeft u niet te betalen. Het pensioenkapitaal dat u tot nu toe hebt opgebouwd, blijft van u. De waarde wordt één op één overgedragen aan de PPI van ABN AMRO pensioenen. Ook daar hebt u recht op pensioen zonder dat u daarvoor hoeft te betalen.
Vanaf het moment dat uw pensioenkapitaal is overgedragen op 1 juni 2021, start ook uw nieuwe pensioenopbouw in de PPI van ABN AMRO pensioenen. Uw pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 gaat dus niet naar SPH. Ook de verzekeringen, zoals de Anw-regeling en het wezen- en partnerpensioen blijven bestaan. U hebt hierover in december 2020 van ons een brief ontvangen.

 

Wat gebeurt er met uw pensioenkapitaal tussen 1 januari en 1 juni 2021?

U betaalt vanaf 1 januari 2021 geen premie meer aan ons fonds. Uw opgebouwde pensioenkapitaal blijven wij beheren, zoals u dat van ons gewend bent. U houdt recht op de maandelijkse verhoging met 1/12% van uw participatie. Wij dragen het op 1 juni 2021 over aan de PPI.
Het kan zijn dat we bij de liquidatie van ons fonds geld overhouden. Als dat zo is, dan verdelen we dat geld. Het wordt dan toegevoegd aan uw pensioenkapitaal bij de overdracht aan de PPI. U kunt uw pensioenkapitaal ook eerder zelf overdragen aan het pensioenfonds of de verzekeraar waar nu pensioen opbouwt. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wij adviseren u om dat alleen te doen als dat voor u financieel gunstig is en pas ná de overdracht van uw pensioenkapitaal aan de PPI, zodat u het eventuele extra bedrag bij liquidatie niet misloopt.

 

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

 • Hebt u vragen over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds HAIO, dan kunt u contact opnemen met ons fonds. U kunt bellen met 088 - 116 3031 of een e-mail sturen naar: . Wilt u een wijziging doorgeven? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en regel uw zaken online.  
 • Vanaf 1 januari 2021 kunt u voor vragen over uw nieuwe pensioenopbouw terecht bij SPH. De website vindt u op www.huisartsenpensioen.nl. U kunt bellen met 030 - 277 9640 of een e-mail sturen aan:
 • Vanaf 1 juni 2021 kunt voor vragen over uw overgedragen pensioenkapitaal terecht bij de PPI van ABN AMRO pensioenen. De website vindt u op www.abnamropensioenen.nl. U kunt bellen met 020 - 628 5131 of een e-mail sturen naar: .

  

  

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ico kl mijnpensioen

ico kl mijnsituatieverandert

ico kl overhetfonds

ico kl documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?